Levering van producten

Wij versturen onze producten gratis en worden bezorgd via postNL.

Als u op werkdagen voor 13:00 besteld heeft u uw bestelling morgen in huis.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoesje4Samsung.nl

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Hoesje4Samsung.nl”, handelend onder de naam GPSsolutions en MyIgadgets.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere, onder nummer 50768468.
Hoesje4samsung.nl
Kajuit 72
1319 AR Almere
06-44418753
"Klant": de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Hoesje4Samsung.nl

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Hoesje4Samsung.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Hoesje4Samsung.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Hoesje4Samsung.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Hoesje4Samsung.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Hoesje4Samsung.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen.
2. Hoesje4Samsung.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Hoesje4Samsung.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Hoesje4Samsung.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Hoesje4Samsung.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Hoesje4Samsung.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Hoesje4Samsung.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Hoesje4Samsung.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Hoesje4Samsung.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een email of brief aan Hoesje4Samsung.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hoesje4Samsung.nl zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hoesje4Samsung.nl de klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hoesje4Samsung.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Hoesje4Samsung.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hoesje4Samsung.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Hoesje4Samsung.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de klant daarvan heeft.
2. De vorderingen van Hoesje4Samsung.nl op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hoesje4Samsung.nl ter kennis gekomen omstandigheden Hoesje4Samsung.nl goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Hoesje4Samsung.nl de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Hoesje4Samsung.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Hoesje4Samsung.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Hoesje4Samsung.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via email, of brief) aan Hoesje4Samsung.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Hoesje4Samsung.nl - te sturen naar een door Hoesje4Samsung.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Hoesje4Samsung.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Hoesje4Samsung.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Hoesje4Samsung.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Hoesje4Samsung.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hoesje4Samsung.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hoesje4Samsung.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Hoesje4Samsung.nl de klant hiervan schriftelijk (via email of brief) in kennis stellen. Hoesje4Samsung.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Hoesje4Samsung.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Hoesje4Samsung.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Hoesje4Samsung.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Hoesje4Samsung.nl zal klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking te worden gemeld aan Hoesje4Samsung.nl.
2. Indien een klacht gegrond is zal Hoesje4Samsung.nl het artikel vervangen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Hoesje4Samsung.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.